Vanliga frågor

Utifrån vår prisstatistik ser vi att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta slutar på ett kvadratmeterpris runt 22-30 000 kronor. Det som tillkommer i din totalkostnad är sådant som är beroende av din tomt – var den ligger och hur den ser ut. Det gäller frakt (vägtransport och kranlyft) och mark (grund och anslutningar). Ett genomsnittligt lyft av våra hus kostar runt 50.000 kr medan mer avancerade lyft där huset behöver lastas om till mindre bilar kostar mer
Lagfart: 15 825 kr – kostnad bygger på 1,5 % av köpeskillingen för tomten + 825 kr i avgift. Pantbrev: 45 375 – kostnad bygger på 2 % av beloppet + 375 kr per utfärdat pantbrev. Ansluta el: 27 625 kr för 0-200 meter. Vid 200-600 meter: 236,25 kr per meter ovanpå grundpriset.
Många frågor oss om de ska renovera sitt befintliga hus eller riva och bygga nytt. De är ett val som handlar om både förnuft och känslor, om vad som är ekonomiskt klokt och vad som i slutänden blir bäst. Fördelarna med nytt är att man får allt nytt och fräscht, man kan sätta sin egen prägel på huset från början och man får den känslan att man är de första som bor i huset.. Och att energikostnaderna blir mindre, då dagens hus håller värmen m.m. bättre. Genom att etablera produktion av färdiga hus i en egen fabrik kunde vi bygga modulbyggda hus av samma kvalitet som våra platsbyggda hus, men till lägre kostnad. Orsaken är att planering, inköp, transporter och samordning av de olika hantverkarna som krävs för att bygga ett hus blir mycket effektivare.
Billigare månadskostnad. Investeringskostnaden är ofta hög när man bygger nytt men månadskostnaden är låg. Mer isolering i golv, väggar och tak, ett effektivt värmesystem och energisnåla hushållsmaskiner håller nämligen driftskostnaderna nere varje månad.
Planavgift – tas ut vid bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 15 000 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek. Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 000 kronor.
Priset på tomter avgörs i stort av avståndet till landets största städer och avståndet till vatten. Inom sin budget får de flesta tomtköpare därför göra sin egen prioritering mellan att få närmare till landet eller resa längre för att få en finare tomt och mer sjökontakt. Denna prioritering är personlig och påverkas av ens livsstil, hur ofta man kommer att åka till landet på helgerna, hur länge man vill vistas där och vad man värdesätter mest när man är på landet.. Att köpa en obebyggd tomt är spännande – men mer komplext än välja ett färdigt fritidshus. Det kräver att man kan föreställa sig platsen bortom det som går att se på visningen. Och skapa sig en bild av vad som kommer att krävas – och vad det kommer att kosta – att göra tomten klar för byggnation. Vägdragning, markberedning, elanslutning, brunnsborrning och enskilt avlopp är alla arbeten som är svåra att ge priser på innan entreprenörer har undersökt förutsättningarna närmare. Kontakta gärna oss när du har funnit en tomt som känns intressant så kan vi hjälpa dig att få en överblick av vad som behöver göras på tomten och vilken total budget som du bör räkna med. Kostnader relaterade till tomtköp. Om du köper en tomt av en privatperson kan du behöva betala så kallad gatuavgift till kommunen. Den ligger på ca 35 000 – 50 000 kronor och måste betalas innan du kan få bygglov. Anslutning till elnätet. Kostnaden varierar beroende på var i landet tomten ligger.
Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad)
Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Blanketter för hur du söker bygglov finns hos din kommun. Förutom generella bestämmelser har kommuner olika praxis och även enskilda handläggare kan bedöma likadana förutsättningar på olika sätt. Varje vecka tar vi fram nya bygglovsansökningar till kommuner över hela landet. Vi för dialog med handläggare och reviderar ritningar efter lokala önskemål. Syftet är alltid att våra kunder ska få ut det bästa möjliga av förutsättningarna på sin tomt. Bygglov krävs nästan alltid om du vill bygga nytt, bygga till eller göra ändringar av ett befintligt hus. Det behövs också rivningslov för att riva ett hus. Förutsättningarna för bygglovet är olika om din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller utom plan.
Påbörja aldrig en byggnation innan du har fått ett skriftligt beslut. Innan kan du till exempel förbereda tomten för byggnation, ta bort vegetation och matjordstäcke samt ta fram byggmaterial och arbetsbodar.
Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till miljö- och byggnämnden. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till miljö- och byggnämnden. När huset är ritat tas bygglovshandlingar fram och skickas till kommunen. Kommunen ska ge bygglov inom tio veckor från att de tagit emot handlingarna. Tiden varierar dock mellan kommuner och tidpunkter – ibland går det snabbare och ibland tar det längre tid.
Vad ska lämnas in eller visas innan startbesked? För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs.
För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. När bygglovet har kommit ansöks om startbesked och därefter är allt klart för att kunna tillverka huset. Vi tar sedan fram konstruktionshandlingar för just ditt hus där alla detaljer som kök, snickerier, förvaring, eldragning och VA är exakt definierat.
Som standard är granpanelen målad i traditionell matt slamfärg i faluröd, svart eller grå kulör. Önskar du mer träkänsla och att virkets ådring kommer fram väljer du Ausons äkta tjärfärg. Den finns i naturligt grånande tjärvitriol och med dova pigment som svart, brunsvart, brun, grön och faluröd

Klassisk takpapp är ett underskattat material som kommer tillbaka alltmer. Idag har det väldigt lite med papp att göra utan består av en stark och tät bitumenmatta med ytskikt i skiffergranulat. Det håller länge, fungerar även på tak med mycket låg lutning och har ett matt och diskret uttryck.

Våra modulbyggda hus och prefab husstommar byggs inomhus i vår fabrik och levereras till dig med all inredning helt klar. De mindre husen och en del modeller upp till 50 kvm levereras helt färdiga och lyfts ner på plats med en mobilkran. Större hus kommer som två till sex färdiginredda volymmoduler som vi monterar ihop på plats. Det gör att storleken och yttermåtten på modulerna – och möjligheterna att leverera dem – är olika för olika hus. avståndet mellan din önskade byggplats och den plats där en mobilkran kan lyfta från är 50 meter eller mindre. Detta avstånd är det möjligt att lyfta mindre moduler på 15 kvm. Moduler på 20-30 kvm kan oftast lyftas 25-30 meter medan moduler på 40-50 kvm kan lyftas 15-20 meter
Ett vackert lantställe har byggnader som anpassar sig till tomten, inte tvärtom. Det viktigaste delen i planeringen av ditt nya hus handlar därför om placering och den grundläggande planlösningen. Det handlar om vinkling, utbredning och orientering av huset, de sociala ytorna och uteplatserna. Speciellt eftersom fritidshus, till skillnad från villor, sällan byggs på en platt och kvadratisk tomt med framsida och baksida. Börja med att välja vilken arkitekturstil och storlek som passar dig så hittar du olika planlösningar under respektive modell.
Klassisk, stilrent plåttak passar det bra till de flesta av våra hus. Välj mellan förzinkad plåt eller kulörer som möter dina övriga färgval, som svart, grått, ärggrönt eller falurött. Många av våra kunder väljer att anpassa kulören på utvändiga fönsterkarmar, dörrar och skjutglaspartier till fasaden. Exempelvis blir hus i tjärvitriol ofta finast med fönster i rätt grå ton medan faluröda hus med faluröda fönster – och gärna faltak i faluröd tjärfärg – blir en vacker och samtida tolkning av det traditionella röda torpet
Du betalar ditt hus i samma takt som kostnaderna för tillverkningen uppstår. I våra grundavtal är faktureringen för huset uppdelat på fyra steg: 10 % vid avtalets undertecknande. 40 % vid produktionsstart. 40 % vid leverans. 10 % vid godkänd slutbesiktning.
Vi tillverkar våra modulbyggda hus inomhus i vår fabrik året om. I genomsnitt behöver vi 8-10 veckor från färdigt bygglov till färdigt hus. De mindre husen levereras oftast helt klara medan de större monteras ihop på plats vilket tar högst en eller två dagar. Produktionstiden varierar över året och vi anger den i ditt avtal. Den totala tiden från du tecknar avtal med oss till inflyttning beror på några faktorer.
Medan huset tillverkas i fabriken görs markarbetet hos dig. När husets volymmoduler är tillverkade transporterar vi dem till dig, lyfter dem på plats och monterar ihop dem till ett färdigt hus. Kommer ditt hus i en enda volym behöver det inte monteras.
När huset är färdigt ska den lokala entreprenören som har dragit fram el och VA koppla på huset. Det tar vanligen några timmar. När arbetet är klart kan du låta slutbesiktning av huset ske för att säkerställa att allt fungerar som det ska och få huset godkänt. Innan du flyttar in ska det ske ett slutsamråd med kommunen och din kontrollansvarige. Därefter utfärdar kommunen ett slutbesked och livet i det nya hemmet kan börja.
Eftersom den totala projekttiden är beroende av kommunens aktuella handläggningstid och tillgängligheten hos din besiktningsman och kontrollansvarige går det inte att i förväg garantera inflyttningsdag. Vi kan däremot ge dig tydlig tid för när huset är klart från att det kan börja byggas. I de flesta fall är det realistiskt att räkna med 2-3 månader från avtal till bygglov och 1-2 månader från färdigt hus till inflyttning.

Plintar är en beprövad grund som ger minimalt markavtryck. Den är dessutom skonsam mot plånboken och passar utmärkt även när marken är kuperad och bergig så att man slipper spränga. Även om principen bakom plintgrund är enkel är det viktigt att den utförs korrekt. Det ska göras en markbädd av singel/makadam och åldersbeständig folie. Plintarnas förankring ska väljas efter markförhållandena på platsen. Vi bistår markentreprenörer med ritningar och instruktioner för grundarbetet. Vid tjänsten Totalansvar ingår hela projektet inklusive markarbeten i vårt åtagande och garanti. I de fall våra huset utgör övre plan på en källare eller souterrängvåning gjuts dock grunden. Då byggs nedre plan på plats medan det modulbyggda huset lyfts på plats efteråt.

Kontakta oss

Följ oss på Facebook